Disclaimer

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”). U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.
Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

Algemeen
Door het bezoeken van de website http://www.mawebo.be verklaart de gebruiker zich stilzwijgend akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Doel en inhoud van de website
Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Mawebo. Met deze website wil Mawebo u een eenvoudige, een snelle en een verbeterde toegang bieden tot informatie van Mawebo.

Aard van de aangeboden informatie
De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn “in de huidige staat” en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Aansprakelijkheid
Mawebo levert grote inspanningen om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u steeds Mawebo contacteren. Mawebo spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Mawebo kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Mawebo niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken wordt of niet op een andere manier door dergelijke problemen hinder zal ondervinden. Mawebo kan evenwel in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van informatie.

Externe Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover Mawebo geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Een hyperlink naar zulke externe website leidt steeds tot de opening van een nieuw venster in uw browser. Mawebo kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Intellectuele Eigendom
De teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van Mawebo.

Wijzigingen
Mawebo behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden steeds te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 05 December 2014.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
Mawebo respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld.

Contactgegevens
Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kan u Mawebo contacteren op info@mawebo.be